Legea 209 – 2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14 noiembrie 2016

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 1
(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica, precum si institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata au obligatia sa accepte incasari si prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit.
……….
(3) Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei au obligatia sa accepte ca mijloc de plata si cardurile de debit si cardurile de credit.”

 

2. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
„(4)Institutiile emitente si acceptante de carduri intreprind toate masurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri in numerar la terminalele de plata, odata cu achizitia de bunuri si/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.
(5) Persoanele juridice prevazute la alin. (1) si (3) ofera serviciul de avans in numerar la terminalele de plata in baza contractelor incheiate cu institutiile acceptante si pot acorda avansuri in numerar, potrivit prezentei ordonante de urgenta. Acestea afiseaza la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum si informatii privind costurile serviciului.
(6) Avansul prevazut la alin. (5) se evidentiaza distinct pe bonul fiscal si nu poate depasi suma de 200 de lei. Tranzactiile privind avansul in numerar se asimileaza retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzactiilor se stabilesc conform contractelor in vigoare intre parti. Comerciantii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depasi 1% din valoarea avansului acordat.
(7) In cazul in care suma existenta in casa, la dispozitia comerciantilor acceptanti de carduri, prevazuti la alin.(5), nu acopera suma solicitata de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibila.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2
(1) Bancile acceptante de carduri au obligatia de a instala terminale de plata in termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii. Instalarea terminalelor de plata se face la solicitarea operatorilor economici, institutiilor publice, persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin. (1), precum si a comerciantilor prevazuti la art. 1 alin. (3), in baza contractelor incheiate in acest scop, in toate locurile indicate de acestia.”

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 3
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte:
a) utilizarea de catre unitatile prevazute la art.1 a unor terminale de plata care nu sunt instalate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1);
b) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2^1);
c) distrugerea, deteriorarea sau modificarea tehnica a terminalelor de plata care pot provoca inregistrari eronate sau pot genera fraude;
d) refuzul persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin .(1) de a accepta incasari prin intermediul cardurilor de debit si al cardurilor de credit;
e) refuzul persoanelor juridice prevazute la art. 1 alin. (3) de a accepta ca mijloc de plata cardurile de debit si cardurile de credit;
f) refuzul institutiilor prevazute la art. 1 alin. (4) de a implementa sistemul de acordare de avansuri in numerar pentru utilizatorii cardurilor de debit si cardurilor de credit;
g) lipsa afisarii semnului prevazut la art. 1 alin. (5) a informatiilor privind serviciul de acordare a avansurilor in numerar si a costurilor serviciului;
h) refuzul bancilor acceptante de carduri de a instala terminale de plata in termenul prevazut la art. 2 alin. (1);
i) lipsa asigurarii infrastructurii si a dotarilor necesare pentru acordarea avansurilor in numerar la terminalele de plata de catre bancile acceptante de carduri;
j) nerespectarea dispozitiilor art. 2^1 si 2^2.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) contraventia prevazuta la lit. e) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 7.500 lei;
b) contraventiile prevazute la lit. a), b) si g) se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei;
c) contraventiile prevazute la lit. c), d), f), h) si i) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei;
d) contraventia prevazuta la lit. j) se sanctioneaza, prin derogare de la dispozitiile art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de la 10.000 lei la 200.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice si unitatilor sale teritoriale.
(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. II

Bancile acceptante de carduri, prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa asigure infrastructura si dotarile proprii necesare, in vederea ordonarii platilor prin intermediul mijloacelor moderne de plata si al realizarii transferului intre contul de card si contul beneficiarilor sumelor platite, precum si pentru acordarea de avansuri in numerar la terminalele de plata, in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. III

(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Finantelor Publice, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei, modifica in mod corespunzator normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prezenta lege intra in vigoare la 1 ianuarie 2017.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.